SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计162 件中的第1~50件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
EFP105X067B07A - - - - 105x67 - - - - -
EFP127X098B07A - - - - 127x98 - - - - -
EFP164X104B07A - - - - 164x104 - - - - -
DN1624A VFD 字符 - 16x2 72.0x18.5 - - - - -
DN1625K VFD 字符 - 16x2 76.0x23.0 - - - - -
DN1629B VFD 字符 - 16x2 108.0x31.0 - - - - -
DN2019EB VFD 字符 - 20x1 194.0x25.0 - - - - -
DN2019F VFD 字符 - 20x1 140.0x20.5 - - - - -
DN2025L VFD 字符 - 20x2 96.0x24.0 - - - - -
DN2025M VFD 字符 - 20x2 130.0x29.0 - - - - -
DN2027B VFD 字符 - 20x2 98.0x37.0 - - - - -
DN2029DB VFD 字符 - 20x2 188.0x39.0 - - - - -
DN2029E VFD 字符 - 20x2 130.0x32.0 - - - - -
DN202MR VFD 字符 - 20x2 228.0x50.0 - - - - -
DN202MT VFD 字符 - 20x2 185.0x40.0 - - - - -
DN2045ED VFD 字符 - 20x4 96.0x35.0 - - - - -
DN2045F VFD 字符 - 20x4 120.0x42.0 - - - - -
DN2045H VFD 字符 - 20x4 100.0x46.0 - - - - -
DN2049B VFD 字符 - 20x4 130.0x55.0 - - - - -
DN2049C VFD 字符 - 20x4 195.0x59.0 - - - - -
DN2242A VFD 字符 - 22x4 78.0x23.0 - - - - -
DN2425D VFD 字符 - 24x2 110.0x25.0 - - - - -
DN2443A VFD 字符 - 24x4 98.0x27.0 - - - - -
DN2463A VFD 字符 - 24x6 96.0x35.0 - - - - -
DN4015BB VFD 字符 - 40x1 208.0x25.0 - - - - -
DN4025C VFD 字符 - 40x2 165.0x25.0 - - - - -
DN4025FB VFD 字符 - 40x2 220.0x32.0 - - - - -
DN4045BB VFD 字符 - 40x4 170.0x40.0 - - - - -
DN4065A VFD 字符 - 40x6 225.0x65.0 - - - - -
DN162MAB VFD 字符 - 16x2 157.0x36.0 - - - - -
DN202MZ VFD 字符 - 20x2 186.0x36.0 - - - - -
CU20026-TW200A VFD 字符 - 20x2 155x39.0 100.2x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
MN16032BC VFD 图像 160x32 - 133.0x35.0 101.5x20.17 - - - -
CU20029-UW1J VFD 字符 - 20x2 146.0x43.0 102.6x18.8 并口同步串口 ANKINT - -
GU140X16J-7000B VFD 图像 140x16 - 146.0x43.0 102.75x18.8 并口异步串口 ANKINT - -
GU140X16J-7003B VFD 图像 140x16 - 146.0x43.0 102.75x18.8 同步串口异步串口SPII²C ANKINT - -
GU140X16J-7900B VFD 图像 140x16 - 146.0x43.0 102.75x18.8 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 - -
GU140X16J-7000D VFD 图像 140x16 - 146x43 102.75x18.8 并口异步串口 ANKINT LCD指令兼容 -
MN14016C VFD 图像 140x16 - 130.0x32.0 102.8x18..8 - - - -
MN24064B VFD 图像 240x64 - 137.0x43.0 107.9x28.7 - - - -
GTWV050C3A00PA 触摸TFT 图像 800x480 - 120.7x88.6 108.0x64.8 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GTWV050VHB00P 触摸TFT 图像 800x480 - 120.7x88.6 108.0x64.8 异步串口I²CUSB - 搭载触摸面板 -
GTWV050C3A00NA 触摸TFT 图像 800x480 - 120.7x88.6 108.0x64.8 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载通用I/O可编程宏功能 -
CU209-TW202A VFD 字符 - 20x1 164.0x34.0 112.6x8.9 并口异步串口 ANKINT - -
MN25664J VFD 图像 256x64 - 145.0x43.0 115.0x28.7 - - - -
GU256X128D-D903M 触摸VFD 图像 256x128 - 170.0x90.0 115.05x57.45 异步串口SPII²C ANKINT日文中文韩语 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X32D-3900B VFD 图像 256x32 - 159.0x35.0 115.05x14.25 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64D-3900B VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64D-7000BX VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT 高辉度(辉度200%) -
GU256X64D-7900BX VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 高辉度(辉度200%) -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK