SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计154 件中的第51~100件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
DN2242A VFD 字符 - 22x4 78.0x23.0 - - - - -
DN2425D VFD 字符 - 24x2 110.0x25.0 - - - - -
DN2443A VFD 字符 - 24x4 98.0x27.0 - - - - -
DN2463A VFD 字符 - 24x6 96.0x35.0 - - - - -
DN4015BB VFD 字符 - 40x1 208.0x25.0 - - - - -
DN4025C VFD 字符 - 40x2 165.0x25.0 - - - - -
DN4025FB VFD 字符 - 40x2 220.0x32.0 - - - - -
DN4045BB VFD 字符 - 40x4 170.0x40.0 - - - - -
DN4065A VFD 字符 - 40x6 225.0x65.0 - - - - -
DN162MAB VFD 字符 - 16x2 157.0x36.0 - - - - -
DN202MZ VFD 字符 - 20x2 186.0x36.0 - - - - -
CU20045-UW7J VFD 字符 - 20x4 100x61.0 73.6x30.97 并口 ANKINT - -
CU40045-UW1J VFD 字符 - 40x4 190.0x54.0 137.4x23.2 并口 ANKINT - -
CU16025-UW6J VFD 字符 - 16x2 80.0x36.0 51.4x11.4 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容LCD外形兼容 -
CU16025-UW30J VFD 字符 - 16x2 80.0x36.0 51.4x11.4 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容LCD外形兼容 -
CU16025-UW2J VFD 字符 - 16x2 84.0x44.0 51.4x11.4 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容LCD外形兼容 -
CU16029-UW1J VFD 字符 - 16x2 122.0x44.0 82.7x19.0 并口同步串口 ANKINT - -
CU20029-UW1J VFD 字符 - 20x2 146.0x43.0 102.6x18.8 并口同步串口 ANKINT - -
CU20045-UW4J VFD 字符 - 20x4 98.0x60.0 70.8x20.9 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容 -
CU20045-UW5J VFD 字符 - 20x4 98.0x60.0 70.8x20.9 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容 -
CU20049-UW2J VFD 字符 - 20x4 146.0x62.5 99.6x37.6 并口同步串口 ANKINT - -
CU40025-UW6J VFD 字符 - 40x2 182.0x33.5 138.8x11.5 并口同步串口 ANKINT - -
CU24025-UW1J VFD 字符 - 24x2 118.0x36.0 85.2x11.5 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容 -
CU20027-YX1A VFD 字符 - 20x2 116.0x37.0 73.4x15.0 并口异步串口 ANKINT 超高辉度(辉度400%) -
CU20027-YX100 VFD 字符 - 20x2 116.0x37.0 73.4x15.0 并口异步串口 ANKINT 超高辉度(辉度400%) -
CU22042-Y1A VFD 字符 - 22x4 80.0x36.0 52.5x11.5 并口异步串口 ANKINT - -
CU22042-Y100 VFD 字符 - 22x4 80.0x36.0 52.5x11.5 并口异步串口 ANKINT - -
CU24043-Y1A VFD 字符 - 24x4 116.0x37.0 73.4x15.0 并口异步串口 ANKINT - -
CU24043-Y100 VFD 字符 - 24x4 116.0x37.0 73.4x15.0 并口异步串口 ANKINT - -
CU24063-Y1A VFD 字符 - 24x6 98.0x47.0 70.4x22.7 并口异步串口 ANKINT - -
CU24063-Y100 VFD 字符 - 24x6 98.0x47.0 70.4x22.7 并口异步串口 ANKINT - -
CU209-TW200B VFD 字符 - 20x1 214.0x41.0 164.0x11.2 并口异步串口 ANKINT - -
CU209-TW202A VFD 字符 - 20x1 164.0x34.0 112.6x8.9 并口异步串口 ANKINT - -
CU20025-TW200B VFD 字符 - 20x2 124.0x40.0 78.7x12.9 并口异步串口 ANKINT - -
CU20026-TW200A VFD 字符 - 20x2 155x39.0 100.2x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
CU20045SCPB-T31B VFD 字符 - 20x4 150.0x64.0 90.4x26 并口异步串口 ANKINT - -
CU40026-TW200A VFD 字符 - 40x2 240.0x43.0 188.6x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
CU40026-TW200J VFD 字符 - 40x2 240.0x43.0 188.6x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
CU40026-TW226A VFD 字符 - 40x2 240.0x43.0 188.6x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
GU112X16G-7000B VFD 图像 112x16 - 80.0x36.0 52.50x11.45 并口异步串口 ANKINT LCD外形兼容 -
GU112X16G-7000BL VFD 图像 112x16 - 80.0x36.0 52.50x11.45 并口异步串口 ANK 省电LCD外形兼容 -
GU112X16G-7900B VFD 图像 112x16 - 80.0x36.0 52.50x11.45 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 LCD外形兼容 -
GU256X32D-3900B VFD 图像 256x32 - 159.0x35.0 115.05x14.25 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64C-3900B VFD 图像 256x64 - 133.0x38.0 83.08x20.68 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64D-3900B VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64E-3900B VFD 图像 256x64 - 188.0x62.0 140.65x35.05 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64F-3900B VFD 图像 256x64 - 226.0x77.0 166.25x41.45 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X32-800B VFD 图像 256x32 - 220.0x50.0 166.3x20.7 并口异步串口 - - -
GU128X32D-7000B VFD 图像 128x32 - 98.0x31.0 57.45x13.93 并口异步串口 ANKINT - -
GU128X32D-7900B VFD 图像 128x32 - 98.0x31.0 57.45x13.93 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 - -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK