SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计154 件中的第51~100件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
CU20029-UW1J VFD 字符 - 20x2 146.0x43.0 102.6x18.8 并口同步串口 ANKINT - -
CU20049-UW2J VFD 字符 - 20x4 146.0x62.5 99.6x37.6 并口同步串口 ANKINT - -
CU20045SCPB-T31B VFD 字符 - 20x4 150.0x64.0 90.4x26 并口异步串口 ANKINT - -
CU20026-TW200A VFD 字符 - 20x2 155x39.0 100.2x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
DN162MAB VFD 字符 - 16x2 157.0x36.0 - - - - -
GU256X32D-3900B VFD 图像 256x32 - 159.0x35.0 115.05x14.25 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64D-3900B VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64D-7000BX VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT 高辉度(辉度200%) -
GU256X64D-7900BX VFD 图像 256x64 - 159.0x50.0 115.05x28.65 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 高辉度(辉度200%) -
EFP164X104B07A - - - - 164x104 - - - - -
CU209-TW202A VFD 字符 - 20x1 164.0x34.0 112.6x8.9 并口异步串口 ANKINT - -
GTWV070VRB00P 触摸TFT 图像 800x480 - 164.8x99.8 154.08x85.92 I²C - 搭载触摸面板 -
GTWS070VHA00P 触摸TFT 图像 1024x600 - 164.8x120.5 154.21x85.92 异步串口I²CUSB - 搭载触摸面板 -
GTWV070C3A00PA 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GTWV070C3A01PA 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 USB异步串口(RS232) ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GTWV070VHA00P 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 异步串口I²CUSB - 搭载触摸面板 -
GT800X480A-C903PA 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
MN28016A VFD 图像 280x16 - 165.0x25.0 137.1x11.0 - - - -
MN28032A VFD 图像 280x32 - 165.0x25.0 137.1x13.3 - - - -
DN4025C VFD 字符 - 40x2 165.0x25.0 - - - - -
GTWV070VHB01P 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 异步串口USB异步串口(RS232) - 搭载触摸面板 -
GTWV070C3B00PWA 触摸TFT 图像 800x480 - 165.0x118.5 154.08x85.92 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X128D-D903M 触摸VFD 图像 256x128 - 170.0x90.0 115.05x57.45 异步串口SPII²C ANKINT日文中文韩语 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X128D-3900B VFD 图像 256x128 - 170.0x90.0 115.05x57.45 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
DN4045BB VFD 字符 - 40x4 170.0x40.0 - - - - -
MN25664K VFD 图像 256x64 - 172.0x54.0 140.7x35.1 - - - -
MN32032A VFD 图像 320x32 - 175.0x27.0 143.9x14.3 - - - -
GU280X16G-7000 VFD 图像 280x16 - 182.0x33.5 137.05x11.0 并口异步串口 ANKINT - -
GU280X16G-7003 VFD 图像 280x16 - 182.0x33.5 137.05x11.0 异步串口 ANKINT - -
CU40025-UW6J VFD 字符 - 40x2 182.0x33.5 138.8x11.5 并口同步串口 ANKINT - -
MN09608BT VFD 图像 96x8 - 185.0x27.0 153.4x12.6 - - - -
DN202MT VFD 字符 - 20x2 185.0x40.0 - - - - -
DN202MZ VFD 字符 - 20x2 186.0x36.0 - - - - -
GU256X64E-3900B VFD 图像 256x64 - 188.0x62.0 140.65x35.05 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
DN2029DB VFD 字符 - 20x2 188.0x39.0 - - - - -
CU40045-UW1J VFD 字符 - 40x4 190.0x54.0 137.4x23.2 并口 ANKINT - -
DN2019EB VFD 字符 - 20x1 194.0x25.0 - - - - -
DN2049C VFD 字符 - 20x4 195.0x59.0 - - - - -
MN25632FC VFD 图像 256x32 - 200.0x38.0 166.3x10.0 - - - -
MN25664GC VFD 图像 256x64 - 202.0x62.0 166.3x41.5 - - - -
DN4015BB VFD 字符 - 40x1 208.0x25.0 - - - - -
CU209-TW200B VFD 字符 - 20x1 214.0x41.0 164.0x11.2 并口异步串口 ANKINT - -
GU256X128E-3900B VFD 图像 256x128 - 214.0x110.0 160.64x70.25 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X32-800B VFD 图像 256x32 - 220.0x50.0 166.3x20.7 并口异步串口 - - -
DN4025FB VFD 字符 - 40x2 220.0x32.0 - - - - -
DN4065A VFD 字符 - 40x6 225.0x65.0 - - - - -
GU256X64F-3900B VFD 图像 256x64 - 226.0x77.0 166.25x41.45 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
DN202MR VFD 字符 - 20x2 228.0x50.0 - - - - -
GTWX101VLB00P 触摸TFT 图像 1280x800 - 230.0x174.0 216.96x135.60 异步串口I²CUSB - 搭载触摸面板 -
GTWX101VHB00P 触摸TFT 图像 1280x800 - 230.0x174.0 216.96x135.60 异步串口I²CUSB - 搭载触摸面板 -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK