SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计158 件中的第101~120件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
MN12832JC VFD 图像 128x32 - 110.0x33.0 83.1x20.7 - - - -
MN12832L VFD 图像 128x32 - 84.0x25.0 57.5x13.9 - - - -
MN12864HC VFD 图像 128x64 - 117.0x60.0 83.1x41.5 - - - -
MN12864KB VFD 图像 128x64 - 85.0x42.0 57.5x28.7 - - - -
MN12864Y VFD 图像 128x64 - 91.0x47.0 64.49x32.17 - - - -
MN12864Z VFD 图像 128x64 - 82.0x69.0 83.05x41.45 - - - -
MN128128A VFD 图像 128x128 - 82.0x69.0 51.1x51.1 - - - -
MN14016B VFD 图像 140x16 - 96.0x23.0 69.9x11.5 - - - -
MN14016C VFD 图像 140x16 - 130.0x32.0 102.8x18..8 - - - -
MN14032A VFD 图像 140x32 - 96.0x35.0 69.9x21.6 - - - -
MN14416A VFD 图像 144x16 - 84.0x18.5 57.5x7.9 - - - -
MN14440A VFD 图像 144x40 - 84.0x29.0 57.5x15.9 - - - -
MN16032GB VFD 图像 160x32 - 100.0x27.0 71.9x14.3 - - - -
MN16080A VFD 图像 160x80 - 112.0x57.5 83.08x41.48 - - - -
MN18032B VFD 图像 180x32 - 110.0x25.0 79.1x13.9 - - - -
MN24064A VFD 图像 240x64 - 137.0x43.0 107.9x28.7 - - - -
MN25632FC VFD 图像 256x32 - 200.0x38.0 166.3x10.0 - - - -
MN25632HB VFD 图像 256x32 - 145.0x27.0 115.1x14.3 - - - -
MN25664GC VFD 图像 256x64 - 202.0x62.0 166.3x41.5 - - - -
MN25664J VFD 图像 256x64 - 145.0x43.0 115.0x28.7 - - - -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK