SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计156 件中的第121~140件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
GU140X16J-7003B VFD 图像 140x16 - 146.0x43.0 102.75x18.8 异步串口SPI ANKINT - -
GU140X16J-7900B VFD 图像 140x16 - 146.0x43.0 102.75x18.8 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 - -
CU20029-UW1J VFD 字符 - 20x2 146.0x43.0 102.6x18.8 并口同步串口 ANKINT - -
MN16032BC VFD 图像 160x32 - 133.0x35.0 101.5x20.17 - - - -
CU20026-TW200A VFD 字符 - 20x2 155x39.0 100.2x16.0 并口异步串口 ANKINT - -
EFP105X067B07A - - - - 105x67 - - - - -
EFP127X098B07A - - - - 127x98 - - - - -
EFP164X104B07A - - - - 164x104 - - - - -
DN1624A VFD 字符 - 16x2 72.0x18.5 - - - - -
DN1625K VFD 字符 - 16x2 76.0x23.0 - - - - -
DN1629B VFD 字符 - 16x2 108.0x31.0 - - - - -
DN2019EB VFD 字符 - 20x1 194.0x25.0 - - - - -
DN2019F VFD 字符 - 20x1 140.0x20.5 - - - - -
DN2025L VFD 字符 - 20x2 96.0x24.0 - - - - -
DN2025M VFD 字符 - 20x2 130.0x29.0 - - - - -
DN2027B VFD 字符 - 20x2 98.0x37.0 - - - - -
DN2029DB VFD 字符 - 20x2 188.0x39.0 - - - - -
DN2029E VFD 字符 - 20x2 130.0x32.0 - - - - -
DN202MR VFD 字符 - 20x2 228.0x50.0 - - - - -
DN202MT VFD 字符 - 20x2 185.0x40.0 - - - - -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK