SEARCH产品搜索

产品型号搜索
显示器
显示类型
外形(mm)
X:
Y:
显示区域(mm)
X:
Y:
点数
位数x行
I/F
搭载字库
功能、特长

显示共计162 件中的第141~160件

显示件数
20
50
100
型号 显示器 显示种类 点数
(纵向x横向)
5x7文字
显示数
(行x列)
外形
(纵向x横向)
(mm)
表示区域
(纵向x横向)
(mm)
I/F 推荐字库 特长 评估套件
MN18032B VFD 图像 180x32 - 110.0x25.0 79.1x13.9 - - - -
CU16029-UW1J VFD 字符 - 16x2 122.0x44.0 82.7x19.0 并口同步串口 ANKINT - -
GU128X64F-7000BX VFD 图像 128x64 - 137.0x68.0 83.05x41.45 并口异步串口 ANKINT 高辉度(辉度200%) -
GU128X64F-7900BX VFD 图像 128x64 - 137.0x68.0 83.05x41.45 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 高辉度(辉度200%) -
MN12864Z VFD 图像 128x64 - 82.0x69.0 83.05x41.45 - - - -
GU256X64C-3900B VFD 图像 256x64 - 133.0x38.0 83.08x20.68 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU256X64C-D903M 触摸VFD 图像 256x64 - 125.0x37.0 83.08x20.68 异步串口SPII²C ANKINT日文中文韩语 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GU160X80E-7900B VFD 图像 160x80 - 137.0x68.0 83.08x41.48 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 - -
GU256X128C-3900B VFD 图像 256x128 - 131.0x66.0 83.08x41.48 并口异步串口 ANKINT日文中文韩语 搭载通用I/O可编程宏功能 -
MN16080A VFD 图像 160x80 - 112.0x57.5 83.08x41.48 - - - -
GU256X128C-D903M 触摸VFD 图像 256x128 - 131.0x66.0 83.1x41.5 异步串口SPII²C ANKINT日文中文韩语 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
MN12832JC VFD 图像 128x32 - 110.0x33.0 83.1x20.7 - - - -
MN12864HC VFD 图像 128x64 - 117.0x60.0 83.1x41.5 - - - -
MN25664R VFD 图像 256x64 - 110.0x32.0 83.1x20.7 - - - -
MN256128D VFD 图像 256x128 - 115.0x60.0 83.1x41.5 - - - -
CU24025-UW1J VFD 字符 - 24x2 118.0x36.0 85.2x11.5 并口同步串口 ANKINT LCD指令兼容 -
GE256X64C-7933B - 图像 256x64 - 115.0x36.0 87.5x213 同步串口异步串口SPI ANKINT日文中文韩语 - -
CU20045SCPB-T31B VFD 字符 - 20x4 150.0x64.0 90.4x26 并口异步串口 ANKINT - -
GTWQ043C3A00PA 触摸TFT 图像 480x272 - 108.0x80.0 95.04x53.86 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -
GTWQ043C3B00PWA 触摸TFT 图像 480x272 - 108.0x80.0 95.04x53.86 异步串口SPII²CUSB ANKINT日文中文韩语空心字 搭载触摸面板搭载通用I/O可编程宏功能 -

个人信息保护政策 则武伊势电子株式会社© Noritake itron corp.本网站使用Cookie,以便为用户提供更好的服务。
关于包含使Cookie无效的方法在内的敝公司的Cookie的使用,请阅读“个人信息保护政策”

OK